maintitle04.jpg
 
 
 
 
 
หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)
หน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU)
bbullet ano

การเตรียมความพร้อมในการติดตามประเมินงานผลการดำเนินงานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)

 

1. คำชี้แจงการประเมินผลการดำเนินงานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐม
2. แบบประเมินผลการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลังสิ้นสุดโครงการฯ)
3. แนวทางการศึกษาผลสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของเภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิ
4. แบบสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของเภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิ

5. ตัวอย่างเครื่องมือ (แบบสำรวจ ข้อมูลสถานการณ์ การบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในครัวเรือน) ข้อมูลพื้นฐาน
     • ตัวอย่างเครื่องมือ (แบบสำรวจ ข้อมูลสถานการณ์ การบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในร้านชำ/ชุมชน) ข้อมูลพื้นฐาน
     • ตัวอย่างเครื่องมือ (แบบสำรวจ ข้อมูลสถานการณ์ ด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชน Empowermen) วัตถุประสงค์ “หลัก” ของเครือข่าย/กลุ่ม/ชมรม
6. ข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

7. แบบประเมินผลบทบาทของเภสัชกรต่อการบริหารเวชภัณฑ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิ

bbullet doc

การชี้แจงคู่มืองานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ สำหรับเภสัชกร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ห้องบอลลูม 1 ชั้น 4 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

1. การชี้แจงคู่มืองานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ สาหรับเภสัชกร

ชี้แจงวัตถุประสงค์ : ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 กุมภาพันธ์ 2553
•“การพัฒนาบริการเภสัชกรรมในชุมชน โดยเภสัชกร”สานักพัฒนาคุณภาพบริการร่วมกับ กองทุนยา เวชภัณฑ์และวัคซีนสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส) ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
2. งานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ
3. การสนับสนุนการจัดบริการด้านในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ : ภก.พงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ
โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย  
4.การชี้แจงคู่มืองานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ สาหรับเภสัชกรโครงการความร่วมมือระหว่างสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
5. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

6. วุฒิบัตร หนังสืออนุมัติ สาขา การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
(ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)

 


 

 

Copyright © 2008 Health Consumer Protection Program
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์