maintitle04.jpg
 
 
 
 
 
สรุปกิจกรรม คคส.เดือน กุมภาพันธ์ 2560
picTitle

สรุปกิจกรรม คคส.เดือน กุมภาพันธ์ 2560

สรุปกิจกรรม คคส.เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

pic001

 

         (2 ก.พ.60) รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์, ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา โรงพยาบาลลำปาง และ ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๙ รางวัลระดับดี  ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  (The Development of Prioritization Method for Consumer Protection Risk Management of  Unsafe Products)” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  โดย รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ หัวหน้าโครงการวิจัยได้เข้ารับรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์ประชุมไบเทค  ผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ดังนี้

  1. ใช้วิเคราะห์ค้นหาปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน
  2. ส่งเสริมการค้นหาปัญหาที่แท้จริง โดยใช้หลักวิชาการในการคัดเลือก
  3. ใช้กำหนดนโยบายและวางแผนแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยอย่างบูรณาการ
  4. ใช้วางแผนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และจัดการความรู้ของหน่วยงาน
  5. สร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของสินค้าต่างๆในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
  6. สามารถประมวลรวมปัญหาของกลุ่มจังหวัด เพื่อขยายเป็นผลระดับเขตและระดับภาค จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแก้ไขปัญหาของเขต/ภาค วางแผนและจัดสรรงบประมาณในการคุ้มครองผู้บริโภค
  7. ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านอื่นๆ 

pic006

          (6-7 ม.ค.60) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ มูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จัด “อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน สู่อำเภอจัดการสุขภาพ” ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาและสร้างศักยภาพศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 2) พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ (ครู ก.) ให้มีความเข้มแข็งเพื่อสร้างเครือข่ายให้กับชุมชนและ รพ.สต.ในพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถดำเนินงานเฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีคุณภาพ และ 3) ขยายผลการใช้ระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ "หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ" เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ,โรงพยาบาลชุมชน /รพ.สต./ และ สสอ. จำนวน และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามคำสั่งคณะทำงานโครงการพัฒนาเครือข่าย ผลจากการประชุมครั้งนี้นอกจากเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้ว ยังนำไปสู่การข้อเสนอ “แนวทางการขับเคลื่อนงานสู่อำเภอจัดการสุขภาพ” ของแต่ละเขตสุขภาพ


pic002


        (17 ม.ค.60) ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จัดประชุม “10 ปี ซีแอล(CL) และการเข้าถึงยาจำเป็น” ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อทบทวนการขับเคลื่อนเพื่อการเข้าถึงยาและการใช้กม.CLครั้งแรกของไทย สื่อสารสังคมถึงความชอบธรรมในการใช้มาตรการตามกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อทำให้คนได้เข้าถึงยา และจำทำแนวทางในการทำให้เกิดการเข้าถึงยาและการรักษา ด้วยการทบทวนเครื่องมือเดิม (CL) และมองหาเครื่องมือใหม่ในการส่งเสริมการเข้าถึงยาจำเป็นต่อไปโดยได้รับเกียรติจาก นพ.มงคล ณ สงขลา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน ผลจากการประชุมนำไปสู่ข้อเสนอในการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การเข้าถึงยาของประชาชนชาวไทย

pic003


               (19 ม.ค.60) ร่วมกับ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) และคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามกฎหมายฯ สภาเภสัชกรรม จัดเสวนา “ร่าง พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ... : ใครได้ ใครเสีย” โดยเชิญเภสัชกรในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นคุ้มครองผู้บริโภค อุตสาหกรรม บริบาล ชุมชน การศึกษา จำนวน 50 คน ร่วมประชุม เพื่อร่วมศึกษาและให้ความเห็นต่อร่าง พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ... เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค สรุปสาระสำคัญดังนี้ และได้รับเกียรติจาก ภก.วินิต อัศวกิจวีรี นำเสนอ “ร่าง พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ...” จากนั้น เป็นการวิพากษ์ ร่าง พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ...  โดย ผศ.ภญ.สำลี ใจดี ประธานมูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย, นายวราสิทธิ์ กาญจนาสูตร ผู้อำนวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, นายเมธา สิมะวรา นายกสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร, ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงาน กพย., ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ รองผู้จัดการแผนงาน คคส. และ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามกฎหมายฯ จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย และขณะนี้ ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว


pic004


             (3 ก.พ.60) รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายเรื่อง "ความเป็นมา หลักการ ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า" บนเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี จัดโดย สคบ.โดยมีผู้ร่วมอภิปรายคือ รศ ดร วินัย ดะลันห์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ นายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ อณุกรรมการกฏหมายฯสคบ. และนายพัสกร ทัพมงคล นิติกรชำนาญพิเศษ สคบ. ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็น การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภคที่ต่อเนื่องมาจาก สปช.ซึ่งแผนงานฯ เป็นผู้ร่วมยกร่าง


pic005               (23-25 ม.ค.60) ร่วมกับ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม จัดประชุม “นำเสนอผลการศึกษาวิจัยของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (นคบส.) รุ่น 3” ซึ่งเป็นเภสัชกร ที่ทำงานในหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 25 คน นำเสนอผลการศึกษา จำนวน 25 ชิ้น ใน 3 สาขา ได้แก่ นโยบายด้านยาและสุขภาพ, การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และ ระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

 

Copyright © 2008 Health Consumer Protection Program
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์