maintitle04.jpg
 
 
 
 
 
สรุปกิจกรรม คคส.เดือน ตุลาคม-พฤษจิกายน 2559
10POST

สรุปกิจกรรม คคส.เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559

สรุปกิจกรรม คคส.เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 

Pic 01

         ประชุม The South East Asia Ban Asbestos Network (SEA-BAN) Meeting

 

 

            

        (2-3 พ.ย. 59) รศ.ดร.วิทยา  กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงาน คคส.เข้าร่วมประชุม The South East Asia Ban Asbestos Network (SEA-BAN) Meeting และนำเสนอหัวข้อ Country report backs: situation analysis, industry mapping, campaigning ของประเทศไทย ผลจากการประชุมนำไปสู่เครือข่ายการทำงานประเด็นแร่ใยหินระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

Pic 02      

ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค

 

ภายใต้โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภค ถึงเวลาคนไทย “ไร้แร่ใยหิน

         (22 ต.ค.59) รศ.ดร.วิทยา  กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงาน คคส.เป็นวิทยากรในการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภค ถึงเวลาคนไทย “ไร้แร่ใยหิน” 5 จังหวักภาคเหนือ  (เชียงราย พะเยา ลำปาง พิจิตร กำแพงเพชร) ณ โรงแรมการ์เด้นวิวรีสอร์ท จ.เชียงราย และนำเสนอเรื่อง องค์กรผู้บริโภคกับการขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นมีข้อบัญญัติปกป้อง อันตรายต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน

 

 

Pic 04

อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำการจัดการเพื่อผู้บริโภค รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3

 

           (19-21 ต.ค.59)  จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำการจัดการเพื่อผู้บริโภค รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 ณ ปทุมวัน โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคคลซึ่งเป็นแกนนำในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคในด้านสุขภาพและสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  หลักสูตรนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 24  คน ประกอบด้วย ภาคประชาชน, ภาควิชาการ, ภาครัฐ และภาคท้องถิ่น ซึ่งมาจาก 7 จังหวัด ซึ่งผู้อบรม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ (work shop) ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาการโฆษณาไม่เหมาะสม ทางวิทยุ โทรทัศน์ และ อินเตอร์เนท, กระบวนการบทบาทสมมุติในการจัดการปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคแบบเครือข่าย, และการฝึกปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำงานในพื้นที่ของผู้อบรม นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรม ได้นำเสนอความก้าวหน้าโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเพื่อจัดการปัญหาในพื้นที่จำนวน 7 โครงการ และแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการดำเนินโครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย


Pic 05

 

ความชำนาญการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

 

            (10 – 12 ตุลาคม 2559) ร่วมกับ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม จัดประชุมอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (นคบส.) รุ่น 3 ซึ่งเป็นเภสัชกร ที่ทำงานในหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุม 210 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ในสาขาความชำนาญการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะทำการศึกษาวิจัยในประเด็นที่อบรม และนำเสนอในเดือนมกรคม 2560 ต่อไป


 

 

 

Copyright © 2008 Health Consumer Protection Program
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์