maintitle04.jpg
 
 
 
 
 
สรุปกิจกรรม คคส.เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2559
title page_Act_august

สรุปกิจกรรม คคส.เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2559

สรุปกิจกรรม คคส.เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2559 

01

(8 ส.ค.59) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแผนงาน คคส. และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยผู้แทนจาก 3 องค์กรความร่วมมือในครั้งนี้ได้แก่ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

02

            (5-6 ส.ค.59) แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ร่วมกับ แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และโครงการสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จัดการศึกษาดูงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่ายจังหวัดเชียงราย และประชุมคณะกรรมการประสานยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการพัฒนาระบบยา  ครั้งที่ 7-3 /2559   ในวันที่ 5-6  สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ระหว่าง กรรมการประสานยุทธศาสตร์ฯ แผนงาน/โครงการ และภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและบูรณาการทำงานร่วมกัน


03

(11-13 ก.ค. 59) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำการจัดการเพื่อผู้บริโภค รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ปทุมวัน โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคคลซึ่งเป็นแกนนำในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคในด้านสุขภาพและสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  หลักสูตรนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย ภาคประชาชน, ภาควิชาการ, ภาครัฐ และภาคท้องถิ่น ซึ่งมาจาก 7 จังหวัด 1 องค์กร ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุดรธานี พะเยา ลำปาง สตูล เพชรบุรี และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

            ในการอบรมครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจากวิทยากร จากหลายหน่วยงาน บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าอบรม ในหัวข้อต่าง ได้แก่ การคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย: หลักการและกรณีศีกษาซูโดอีเฟรดีน,ฟันแฟชั่น ,ตู้น้ำหยอดเหรียญ, กรณีศึกษา การบังคับใช้ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค / พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย, CSR กับการคุ้มครองผู้บริโภค: โครงการ “สามพรานโมเดล”, กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าที่ไม่ปลอดภัย, การประยุกต์ใช้ policy brief / การเขียนข่าว /ทำสื่อรณรงค์  และ การสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ได้นำเสนอโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเพื่อจัดการปัญหาในพื้นที่จำนวน 7 โครงการ


04

(14 มิ.ย.59) ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยคุณภาพของน้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน ครั้งที่ 1/2559 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยคุณภาพของน้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน เสนอสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2559 ซึ่ง ผศ.ดร.วรรณ ศรีวิริยานุภาพ รองผู้จัดการแผนงานฯ เป็นเลขานุการ และ ผู้จัดการแผนงานฯ เป็นคณะทำงาน ผลจาการประชุมนำไปสู่ร่างข้อเสนอฯ 


05

(21 มิ.ย.59) ประชุมพิจารณาแนวทางการบูรณาการแก้ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ โดยนายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่ปลอดภัย ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดทำข้อบังคับกฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ และยกร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ….


06

(30 มิ.ย.59) ร่วมกับสมาคมผู้บริโภคจังหวัดกาฬสินธุ์  จัดประชุมแนะนำเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ โดยมีผู้ร่วมประชุมจำนวน 30 คนซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดสตูล จำนวน 15 องค์กร โดยมี นางประคำ ศรีสมชัย สมาคมผู้บริโภคจังหวัดกาฬสินธุ์  รับเป็นผู้ประสานในการนำหลักเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ และ ระบบประเมินฯ ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

Copyright © 2008 Health Consumer Protection Program
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์