maintitle07.jpg
 
 
 
 
 
สรุปกิจกรรม คคส. เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2559
title page_Act_July

สรุปกิจกรรม คคส. เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2559

สรุปผลงาน แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2559

01

 

           (29 เม.ย.59) ร่วมกับคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัด “ประชุมสมัชชาผู้บริโภคประจำปี “ระบบคุ้มครองผู้บริโภคกับสังคมผู้สูงวัย” ณ ห้องแวนด้าแกรนด์บอลลูม  โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ เพื่อรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ซึ่งปีนี้ได้เชิญองค์กร หน่วยงาน และผู้บริโภคที่สนใจทั่วประเทศ จำนวน 300 คนทั้งนี้ คคส. จัด เสวนาเรื่อง ผู้สูงอายุกับการบริโภคยา อาหาร และเครื่องมือแพทย์ ที่เป็นปัญหา

02

 

           (มี.ค.-พ.ค.59) ประชุมพิจารณาแนวทางการบูรณาการแก้ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ณ ห้องประชุม 208 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ โดยนายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่ปลอดภัย ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดทำข้อบังคับกฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ และยกร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. …. 


03

 

         คคส. ร่วมกับ เครือข่ายผู้บริโภค จัดประชุมแนะนำเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ 2 พื้นที่ดังนี้

1) (30 พ.ค.59) ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมแนะนำเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ โดยมีผู้ร่วมประชุมจำนวน 30 คนซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 14 องค์กร

2) (3 มิ.ย.59) ร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล จัดประชุมแนะนำเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ โดยมีผู้ร่วมประชุมจำนวน 30 คนซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดสตูล จำนวน 12 องค์กร

         การประชุมนี้เป็นการแนะนำ “ระบบประเมินองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์”  และให้ผู้แทนองค์กรผู้บริโภคทดลองประเมินองค์กรของตนเองโดยใช้ระบบประเมินองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ สรุปการประเมินองค์กรฯ ในขั้นพื้นฐาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่องแนวทางการใช้ ระบบประเมินฯ ในพัฒนาองค์กรสู่องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ 


04

 

          (25-27 พ.ค.59) ร่วมกับ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (นคบส.) รุ่น 2 เทอม 2 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ซึ่งเป็นเภสัชกร ที่ทำงานในหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 32 คน นำเสนอผลการศึกษา จำนวน 32 เรื่อง ใน 2 สาขา ได้แก่ ความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และความชำนาญด้านการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค


05

 

            

            (25-27 พ.ค.59) ร่วมกับร่วมกับ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.)สภาเภสัชกรรม และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการหลักสูตร Family and Community Pharmacist Practice Learning (FCPL) รุ่นที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยหรือพัฒนาระบบยา/แก้ไขปัญหาเรื่องยาที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมี ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน เป็นเภสัชกร จากโรงพยาบาล ร้านยา และคณะเภสัชศาสตร์ มีผลงานนำเสนอจำนวน 30 เรื่อง 

 


 

 

 

 

Copyright © 2008 Health Consumer Protection Program
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์